Den vilde Have

 Den vilde Have- serie

Den vilde have, 57 x 69,5 cm. Linocut, unika, olie på japanpapir.

Elegi, 90 x 72 cm, linocut, unika, olie på japanpapir Silversurfer, 47,5 x 64 cm, linocut, unika, olie på japanpapir
Out of Stone, 64 x 46 cm, linocut, olie på japanpapir Den vilde Have II, 50,5 x 70 cm, linocut, unika, olie på japanpapir Den Vilde Have III, 57,5 x 70 cm, linocut, unika, olie på japanpapir